Bootstrap demoOUR BUSINESS

กว่า 60 ปีแห่งความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจการ กลั่นน้ำมัน เราเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรามุ่งมั่นกลั่นความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานเพื่อคงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่เปี่ยมศักยภาพและพร้อมต่อยอดสู่องค์กร 100 ปีอย่างภาคภูมิ เรามุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลักทั้งการกลั่นน้ำมันและไฟฟ้า, การสร้างสมรรถนะเพื่อขยายห่วงโซ่คุณค่าต่อยอดธุรกิจการกลั่น ไม่ว่าจะเป็นปิโตรเคมี สารหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง รวมถึงการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์, และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน

OUR VALUES

ค่านิยมที่เป็นหัวใจหลักสะท้อนตัวตนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของพนักงานกลุ่มไทยออยล์ คือ วัฒนธรรมการทำงานแบบ POSITIVE  โดยมุ่งเน้น การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ (Integrity) การทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) ยึดมั่นในสำนึกความเป็นเจ้าของและทุ่มเทมุ่งมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ (Ownership and Commitment) และทำงานอย่างมืออาชีพ (Professionalism) ด้วยทักษะความรู้ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นต้นแบบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพื่อมุ่งสู่ที่สุดของบริษัทชั้นนำอย่างยั่งยืน    เราจะไม่หยุดยั้งการส่งผ่านค่านิยมและความเป็นตัวตนของคนไทยออยล์จากรุ่นสู่รุ่น

OUR PEOPLE

"คน" เป็นขุมพลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ฉะนั้นเราจึงมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการดูแลคนมาเป็นอันดับหนึ่ง (People First) กลุ่มไทยออยล์เอาใจใส่ดูแลพนักงานในทุกขั้นตอนตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงาน ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นเลิศเทียบเท่าองค์กรชั้นนำระดับประเทศ อาทิ การพัฒนาพนักงานเพื่อต่อยอดการทำงาน เปิดโอกาสการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด การส่งเสริมเส้นทางอาชีพอันหลากหลายเติมเต็มประสบการณ์การทำงานที่มีคุณค่า พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ เช่นการจัดสวัสดิการทางเลือกเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันในทุก Generation ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้พนักงานมีแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์และพลังในการสร้างผลงานอันมีคุณค่าต่อตนเอง องค์กรและสังคม

DROP YOUR CV

Stay connected by joining our network! Enter your email and tell us a bit about yourself, and we'll keep you informed about upcoming events and opportunities that match your interests.

เชื่อมต่อโดยเข้าร่วมเครือข่ายของเรา! กรอกอีเมลของคุณและบอกเราเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวคุณ แล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมและโอกาสที่จะเกิดขึ้นซึ่งตรงกับความสนใจของคุณ