Instrument Technician (ช่างเทคนิคอุปกรณ์เครื่องมือวัด)

Date:  14 Jul 2024
Location: 

Chonburi, Sriracha (ชลบุรี), Thailand, 20230

EXPERIENCE

• ประสบการณ์ 0 - 7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด

EDUCATION

• ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

OTHER REQUIREMENTS

ROLE & RESPONSIBILITY

• ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบ QMI ในเครือไทยออยล์ รวมถึงอุปกรณ์ในระบบ Hydrocarbon ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ปลอดภัย

COMPETENCY (FOR RECRUITMENT)