Refinery Operator (พนักงานปฏิบัติการ)

Date:  25 Jun 2024
Location: 

Chonburi, Sriracha (ชลบุรี), Thailand, 20230

EDUCATION

  • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ROLE & RESPONSIBILITY

  • รับผิดชอบในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลอุปกรณ์การกลั่น/การผลิตให้อยู่ในสภาพที่ดี
  • ซ่อมแซมอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่จำเป็น (minor maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้และไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

EXPERIENCE

  • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ