Mechanical Technician (ช่างเทคนิคเครื่องกล)

Date:  20 Apr 2024
Location: 

Chonburi, Sriracha (ชลบุรี), Thailand, 20230

EXPERIENCE

ประสบการณ์ 0 - 8 ปี ในสายงานซ่อมบำรุง

EDUCATION

ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

OTHER REQUIREMENTS

ROLE & RESPONSIBILITY

 ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน โรงกลั่นให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

COMPETENCY (FOR RECRUITMENT)