Civil Technician (ช่างโยธา)

Date:  9 May 2024
Location: 

Chonburi, Sriracha (ชลบุรี), Thailand, 20230

EXPERIENCE (FOR RECRUITMENT)

ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

EDUCATION (FOR RECRUITMENT)

วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา

OTHER REQUIREMENTS (FOR RECRUITMENT)

ROLE & RESPONSIBILITY (FOR RECRUITMENT)

ตรวจสอบการปฎิบัติงาน และ มาตราฐานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับต่างๆของทางราชการ