Share this Job

Accountant

Date:  01-Apr-2023
Location: 

Chonburi, Sriracha (ชลบุรี), Thailand, 20230

ROLE & RESPONSIBILITY

  • มีความรู้ กระบวนการส่งออก /เอกสารส่งออก
  • ความรู้พื้นฐานบัญชี
  • ทักษะการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน  พร้อม support operation นอกเวลาทำงานปกติได้  
  • ความรู้ในธุรกิจปิโตรเลียม/SAP/ สรรพสามิต/ศุลกากร (Preferable)

EDUCATION

ปวส. - ปริญญาตรี ด้าน บัญชี/ บริหารธุรกิจ etc.

OTHER REQUIREMENTS

 

 

EXPERIENCE